9th Kyu
<< Back
Kihon, Tsuki & Keri (Basic techniques) 
 
1. Junzuki mawatay jodan uke

2. Gyakuzuki mawatay gedan barai

3. Surikomi Maegeri 
 
Renraku Waza 
 
1. Surikomi chudan maegeri, tobikomizuki

2. Surikomi chudan maegeri, gyakuzuki