7th Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Junzuki no tsukkomi

2. Gyuakuzuki no tsukkomi

3. Chudan surikomi mawashigeri 

Renraku Waza
 
1. Chudan maegeri, mawashigeri, gyakuzuki

2. Chudan surikomi maegeri, mawashigeri, gyakuzuki
 
 
Uke
 
1. Chudan soto uke

2. Chudan uchi uke

3. Chudan maegeri uke ipphonme (No. 1)

4. Chudan maegeri uke nihonme (No. 2)
 
Kata
 
1. Pinan Nidan
<< Back