6th Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Kette junzuki

2. Kette gyakuzuki

3. Tobikomizuki

4. Surikomi mawashigeri chudan

5. Surikomi sokuto chudan

Renraku Waza
 
1. Chudan maegeri, sokuto fumikomi, gyakuzuki chudan

2. Surikomi chudan maegeri, sokuto, gyakuzuki
 
Uke
 
1. Jodan uke ipphonme (No.1)

2. Jodan uke nihonme (No.2)

3. Maegeri uke gohonhme (No.5)

4. Maegeri uke ropphonme (No.6)
 
Kata

1. Pinan Shodan

2. Pinan Sandan

Ohyo Gumite (semi-free fighting)

1. Ohyo Ipphonme (No.1)

 
<< Back