5th Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Kette junzuki

2. Kette gyakuzuki

3. Tobikomizuki

4. Surikomi mawashigeri chudan

5. Surikomi sokuto chudan

Renraku Waza
 
1. Chudan maegeri, sokuto fumikomi, gyakuzuki chudan

2. Surikomi chudan maegeri, sokuto, gyakuzuki
 
Uke
 
1. Jodan uke sanbonme (No.3)

2. Jodan uke yonhonme (No.4)

3. Chudan soto uke

4. Chudan uchi uke

5. Maegeri uke sanbonme (No.3)

6. Maegeri uke yonhonme (No.4)
 
 
Kata
 
1. Pinan Sandan

2. Pinan Yodan
 
Ohyo Gumite (semi-free fighting)
 
1. Ohyo Nihonme (No.2)

 
<< Back