4th Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Kette junzuki

2. Kette gyakuzuki

3. Kette junzuki no tsukkomi

4. Kette gyakuzuki no tsukkomi

5. Nagashizuki

6. Mawashigeri chudan

7. Ushirogeri chudan

8. Sokuto chudan 

Renraku Waza
 
1. Maegeri chudan, nagashizuki jodan, gyakuzuki chudan

2. Surikomi maegeri chudan, nagashizuki jodan, gyakuzuki chudan

3. Maegeri chudan, sokuto fumikomi, ushirogeri hiza, gyakuzuki
 
Uke

1. Jodan uke sanbonme (No.3)

2. Jodan uke yonhonme (No.4)

3. Chudan soto uke

4. Chudan uchi uke

5. Maegeri uke sanbonme (No.3)

6. Maegeri uke yonhonme (No.4)

Kata
 
1. Pinan Yodan

2. Pinan Godan
 
Ohyo Gumite (semi-free fighting)
 
1. Ohyo Sanbonme (No.3)

 
<< Back