3rd Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Kette junzuki

2. Kette gyakuzuki

3. Kette junzuki no tsukkomi

4. Kette gyakuzuki no tsukkomi

5. Tobikomizuki

6. Nagashizuki

7. Mawashigeri jodan

8. Ushirogeri chudan

9. Sokuto chudan
 

Renraku Waza
 
1. Surikomi maegeri chudan, mawashigeri chudan, ushirogeri  chudan, uraken jodan

2. Maegeri chudan, nagashizuki jodan, gyakuzuki chudan, mawshigeri chudan

3. Surokimo maegeri chudan, sokuto fumikomi, ushirogeri chudan, uraken jodan
 
Uke
 
1. Jodan uke nihonme (No.2)

2. Jodan uke yonhonme (No.4)

3. Maegeri uke sanbonme (No.3)

4. Maegeri uke gohonme (No.5)

Kata
 
1. Ku Shanku
 
Ohyo Gumite (semi-free fighting)
 
1. Ohyo Ipponme (No.1)

2. Ohyo Nihonme (No.2)

3. Ohyo Yonhonme (No.4)
 
Kihon gumite 
 
1. Kihon Ipponme (No.1)

2. Kihon Nihonme (No.2)

 
<< Back