2nd Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Kette junzuki

2. Kette gyakuzuki

3. Kette junzuki no tsukkomi

4. Kette gyakuzuki no tsukkomi

5. Nagashizuki

6. Surikomi mawashigeri jodan

7. Surikomi sokuto jodan

8. Ushirogeri chudan

9. Nidan geri jodan 

Renraku Waza
 
1.Surikomi maegeri chudan, nagashizuki jodan, mawashigeri jodan

2. Maegeri chudan, sokuto chudan, ushirogeri chudan, gyakuzuki chudan

3. Zenshinshite jodan chudan renzuki, surikomi maegeri chudan, mawashigeri chudan, gyakuzuki

Uke

1. Jodan uke ipponme (No.1)

2. Jodan uke yonhonme (No.4)
 
3. Soto uke

4. Uchi uke
 
5. Maegeri uke nihonme (No.2)

6. Maegeri uke yonhonme (No.4)

7. Maegeri uke ropphonme (No.6)

Kata
 
1. Ku Shanku

2. Nai Hanchi
 
Ohyo Gumite (semi-free fighting)
 
1. Ohyo Sanbonme (No.3)

2. Ohyo Yonhonme (No.4)

3. Ohyo Gohonme (No.5)
 
Kihon gumite 
 
1. Kihon Sanbonme (No.3)

2. Kihon Yonhonme (No.4)

 
<< Back