1st Kyu
Kihon, Tsuki & Keri
 
1. Kette junzuki

2. Kette gyakuzuki

3. Kette junzuki no tsukkomi

4. Kette gyakuzuki no tsukkomi

5. Nagashizuki

6. Surikomi mawashigeri jodan

7. Mawashigeri jodan

8. Ushirogeri chudan

9. Surikomi sokuto jodan 

Renraku Waza
 
1. Zenshinshite jodan renzuki chudan, maegeri chudan, mawashigeri chudan, ushirogeri chudan, gyakuzuki

2.Surikomi renzuki chudan, surikomi maegeri chudan, mawashigeri shudan, ushirogeri chudan, uraken jodan

3. Zenshinshite jodan renzuki chudan, maegeri chudan, nagashizuki jodan, gyakuzuki chudan, mawashigeri chudan
 
Uke 

1. Jodan uke ipponme (No.1)

2. Jodan uke nihonme (No.2)
 
3. Jodan uke sanbonme (No.3)

4. Soto uke

5. Uchi uke

5. Maegeri uke ipponme (No.1)

6. Maegeri uke yonhonme (No.4)

7. Maegeri uke gohonme (No.5)

Kata
 
1. Ku Shanku

2. Chinto
 
Ohyo Gumite (semi-free fighting)
 
1. Ohyo Gohonme (No.5)

2. Ohyo Ropphonme (No.6)

3. Ohyo Nanahonme (No.7)
 
Kihon gumite 
 
1. Kihon Ropphonme (No.6)

2. Kihon Nanahonme (No.7)

 
<< Back